Přeskočit navigaci

Stanovy spolku — Česká společnost pro operační výzkum, z.s.

Preambule

Česká společnost pro operační výzkum, z.s., vznikla jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2014 se považuje za spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „zákon“), a je pod sp. zn. L 5393 vedena ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze.

Článek I. – Základní ustanovení

 • 1.1. Název: Česká společnost pro operační výzkum, z.s.
 • 1.2. Zkratka názvu: ČSOV
 • 1.3. Anglický překlad názvu: Czech Society for Operations Research
 • 1.4. Sídlo: Praha

Článek II. – Účel spolku

 • 2.1. Česká společnost pro operační výzkum, z.s., (dále též jen „Společnost“ nebo jen „spolek“), je odborná společnost, která sdružuje odborníky z akademického i firemního prostředí, kteří se profesně zajímají o matematické modelování a operační výzkum z teoretického i aplikačního hlediska. Svůj účel plní Společnost formou podpory vzdělávání a propagace v oblasti operačního výzkumu, organizací sdílení a předávání informací v tomto oboru na mezinárodním poli i v rámci České republiky (dále jen „ČR“).
 • 2.2. Posláním (účelem) České společnosti pro operační výzkum, je:
  • a. Podporovat rozvoj operačního výzkumu jako vědního oboru. Za tímto účelem Společnost organizuje zasedání, konference a semináře a vytváří prostor pro publikaci výsledků vědecké a aplikační činnosti v oblasti operačního výzkumu.
  • b. Podporovat vzdělávací a osvětové aktivity zaměřené na oblast operačního výzkumu. Za tímto účelem Společnost pořádá přednášky a semináře určené pro řídící pracovníky ze sféry průmyslu, obchodu a zemědělství a pro pracovníky centrálních řídících institucí a školství s cílem informovat tyto pracovníky o možnostech aplikací operačního výzkumu v oblastech jejich profesionálního působení. Vykonává poradenskou činnost o možnostech získání kvalifikace v oblasti operačního výzkumu a sleduje úroveň výuky operačního výzkumu ve veřejných i soukromých institucích. Společnost dbá o standardizaci terminologie z oblasti operačního výzkumu v českém jazyce.
  • c. Rozšiřovat užitečné aplikace operačního výzkumu.
  • d. Organizovat a koordinovat spolupráci s partnerskými společnostmi podobného typu v ČR a v zahraničí. V rámci svého rozpočtu přispívá na účast svých členů na zahraničních odborných konferencích a organizuje pobyty zahraničních odborníků z oboru operačního výzkumu v ČR.

Článek III. – Druhy členství, vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

 • 3.1. Společnost má dva druhy členů: řádné členy, kterými jsou fyzické osoby, a podporovatelské členy, kterými jsou právnické osoby. Členem Společnosti se může dobrovolně stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která je přijata jako řádný člen spolku nebo právnická osoba, která je přijata jako podporovatelský člen; dále v textu stanov oba druhy členů jen jako „člen“, pokud není uveden konkrétní druh členství.
 • 3.2. Členství ve Společnosti předpokládá vědeckou a odbornou kvalifikaci a není omezeno rasou, náboženstvím nebo politickou příslušností.
 • 3.3. Členství ve spolku vzniká přijetím za člena a zaplacením členského příspěvku, jehož roční výši stanoví Rada Společnosti odděleně pro: a) řádné členy, b) podporovatelské členy; přičemž může být stanoven nižší příspěvek pro řádné členy, kteří jsou studenty nebo osobami pobírajícími starobní důchod. Práva členů spolku závisí na druhu členství.
 • 3.4. Na přijetí za člena spolku není právní nárok. O přijetí za člena rozhoduje Rada Společnosti, zájemce o přijetí za řádného nebo podporovatelského člena zasílá přihlášku na adresu tajemníka společnosti.
 • 3.5. Práva řádného člena spolku:
  • a. podílet se na činnosti spolku,
  • b. spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,
  • c. volit orgány spolku,
  • d. být volen do orgánů spolku,
  • e. svými připomínkami a podněty přispívat k fungování spolku.
 • 3.6. Povinnosti řádného člena spolku:
  • a. dodržovat stanovy spolku,
  • b. podílet se na činnosti spolku,
  • c. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen,
  • d. platit členské příspěvky spojené s řádným členstvím.
 • 3.7. Práva podporovatelského člena spolku:
  • a. podílet se poradním hlasem nebo aktivitami na akcích pořádaných spolkem,
  • b. svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku,
  • c. vysílat osoby na akce pořádané spolkem.
 • 3.8. Povinnosti podporovatelského člena spolku:
  • a. platit členské příspěvky spojené s podporovatelským členstvím.
 • 3.9. Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením, neuhrazením členských příspěvků ve stanovené výši, dále ze zákonem stanovených důvodů. Každý člen Společnosti může ukončit členství zasláním písemné rezignace k rukám Tajemníka spolku. Pokud některý člen nezaplatí příspěvky v termínu určeném Radou, bude po předběžném upozornění jeho jméno vyškrtnuto z členských seznamů.
 • 3.10. Rada může vyloučit člena, a to i pokud zastává jakoukoli funkci v rámci spolku, nejméně dvoutřetinovým rozhodnutím úplné Rady, poté, co mu bylo alespoň 20 dní před zasedáním Rady oznámeno, že Rada hodlá jednat o jeho vyloučení, přičemž mu sdělí důvody vyloučení; člen má právo účastnit se jednání Rady, která rozhoduje o jeho vyloučení, vyjádřit se osobně, písemně nebo prostřednictvím pověřeného zástupce k důvodům vyloučení.
 • 3.11. Rada spolku může vyloučit řádného člena, který:
  • a. neplní povinnosti spojené se členstvím ve spolku,
  • b. dlouhodobě se neúčastní akcí spolku,
  • c. jednal vůči jinému členovi nebo vůči spolku v rozporu s dobrými mravy,
  • d. dopustil se jednání, které ohrožuje dobrou pověst člena a tím i spolku,
  • e. šířil nepravdivé informace o činnosti spolku,
  • f. nedosahuje potřebné odbornosti, která je potřebná pro naplňování cílů činnosti spolku,
  • g. je proti němu vedeno trestní nebo jiné sankční řízení, které ohrožuje dobrou pověst spolku,
 • 3.12. Rada spolku může vyloučit podporovatelského člena, který:
  • a. je v insolvenci,
  • b. je proti němu vedeno trestní nebo jiné sankční řízení, které ohrožuje dobrou pověst člena a tím i spolku,
  • c. šířil nepravdivé informace o činnosti spolku,
  • d. zástupci podporovatelského člena, kteří se účastní akcí spolku, jednají v rozporu s dobrými mravy, ohrožují jiné členy spolku,
  • e. předmět podnikání podporovatelského člena se neslučuje s cíli a aktivitami spolku.
 • 3.13. Proti rozhodnutí Rady o vyloučení je možné odvolat se k nejbližší členské schůzi.

Článek IV. – Orgány spolku

 • 4.1. Nejvyšším orgánem spolku je: Členská schůze.
 • 4.2. Statutárním orgánem spolku je: Prezident Společnosti.
 • 4.3. Dalšími orgány spolku jsou: Rada Společnosti a Sekce Společnosti.

Článek V. – Rada Společnosti

 • 5.1. Rada je tvořena:
  • a. Prezidentem Společnosti voleným Členskou schůzí;
  • b. Viceprezidentem Společnosti voleným Členskou schůzí;
  • c. Čtyřmi členy, kteří jsou voleni Členskou schůzí za „členy Rady“; funkční období voleného člena Rady je 3 roky;
  • d. Bývalým prezidentem Společnosti, jenž zastával funkci prezidenta v předchozím funkčním období;
  • e. Tajemníkem, který je jmenován Prezidentem na dobu neurčitou;
  • f. Pokladníkem, který je jmenován Prezidentem na dobu neurčitou.
 • 5.2. Rada jako kolektivní orgán řídí záležitosti Společnosti, které nespadají do pravomoci Prezidenta, jako statutárního orgánu; Rada kontroluje činnost Prezidenta, určuje programovou a publikační politiku, investuje a spravuje fondy Společnosti a schvaluje ustavení sekcí, rozhoduje o výši členských příspěvků, kontroluje hospodaření Společnosti, schvaluje výdaje nad 20 000 Kč.
 • 5.3. Zasedání Rady jsou svolávána, požádá-li o to Prezident, anebo tři jiní členové Rady, ale pouze po oznámení všem členům Rady; souhlasí-li 2/3 členů Rady s návrhem na užití hlasování „per rollam“ elektronickou cestou, může být pro rozhodování Rady využito hlasování elektronickou poštou; hlasování „per rollam“ zabezpečuje a eviduje Tajemník.
 • 5.4. Rada na svých zasedáních je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů Rady. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů Rady přítomných v době usnášení. Každý člen Rady má jeden hlas.

Článek VI. – Členská schůze

 • 6.1. Členskou schůzi svolává Rada. Rada členskou schůzi svolá za účelem volby orgánů nejpozději do dvou měsíců po uplynutí funkčního období volených členů Rady nebo za podmínek dle čl. VII odst. 7.8 stanov. Funkční období je doba, po kterou vykonávají volené orgány spolku své funkce, tato doba trvá zpravidla 3 roky a je časově ohraničena jednotlivými volebními členskými schůzemi.
 • 6.2. Členská schůze Společnosti se koná v termínu určeném Radou.
 • 6.3. Na členské schůzi jsou projednávány zprávy členů Rady, úvahy o změnách stanov a ostatní záležitosti. Rada schvaluje změny stanov.
 • 6.4. Jestliže se v daném roce koná konference Matematické metody v ekonomii, kterou organizuje Společnost, svolává se členská schůze na první den konání této konference.
 • 6.5. Členská schůze volí Prezidenta, Viceprezidenta a 4 volené členy Rady, Členské schůze se mohou účastnit řádní členové s hlasovacím právem (1 řádný člen = 1 hlas) a podporovatelští členové, kteří mají poradní hlas, k němuž se při volbě nepřihlíží; tj. na členské schůzi mohou hlasovat pouze řádní členové spolku, každý má jeden hlas. Volba je tajná, pokud se více než 2/3 přítomných neusnese jinak.
 • 6.6. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň třetina řádných členů spolku; k účasti, resp. neúčasti podporovatelských členů se nepřihlíží.
 • 6.7. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu přítomných členů.

Článek VII. – Prezident a Viceprezident Společnosti

 • 7.1. Prezident je statutárním orgánem Společnosti, který zastupuje Společnost navenek, plní další povinnosti uložené mu Radou. Funkční období Prezidenta je 3 roky, může být volen opakovaně s neomezeným počtem funkčních období.
 • 7.2. Prezident Společnosti:
  • a. řídí zasedání Rady,
  • b. řídí Tajemníka,
  • c. řídí Pokladníka.
 • 7.3. Viceprezident plní povinnosti v rozsahu určeném Prezidentem (na základě zmocnění Prezidenta) nebo jej zastupuje v době jeho nepřítomnosti. Funkční období Viceprezidenta je 3 roky, může být volen opakovaně s neomezeným počtem funkčních období.
 • 7.4. Prezident a/nebo Viceprezident mohou být odvoláni Radou, jestliže pro jejich odvolání hlasují 2/3 členů Rady.
 • 7.5. Po odvolání Prezidenta Radou nebo při jiném zániku funkce Prezidenta (vzdáním se, smrtí, ukončením členství) přebírá Viceprezident funkci Prezidenta na dobu do uplynutí funkčního období odvolaného Prezidenta dle odst. 7.5.
 • 7.6. Zanikne-li funkce Prezidenta okamžikem odvolání Radou nebo z jiných důvodů, novým Prezidentem se dle těchto stanov stává Viceprezident, a to do konce funkčního období, na které byl původní funkcionář zvolen.
 • 7.7. Zanikne-li funkce Viceprezidenta okamžikem odvolání Radou nebo z jiných důvodů, novým Viceprezidentem se dle těchto stanov stává Bývalý prezident, a to do konce funkčního období, na které byl původní funkcionář zvolen.
 • 7.8. Odvolá-li Rada Prezidenta i Viceprezidenta zároveň, funkci Prezidenta přebírá do konce funkčního období Bývalý prezident; funkce Viceprezidenta není do konce funkčního období obsazena.

Článek VIII. – Tajemník, Pokladník a Sekce Společnosti

 • 8.1. Prezident Společnosti jmenuje Tajemníka a Pokladníka. Tajemník a Pokladník jsou jmenovanými členy Rady; jsou řízeni Prezidentem a odpovědní členům Rady. Rada může odvolat Tajemníka nebo Pokladníka, jestliže pro jeho odvolání hlasují 2/3 členů Rady. Jestliže Rada odvolá Tajemníka nebo Pokladníka, je Prezident na uvolněnou funkci povinen bezodkladně jmenovat jiného řádného člena Společnosti. Tajemník a Pokladník jsou jmenováni do funkce na dobu neurčitou – do odvolání z funkce Radou.
 • 8.2. Po schválení v Radě mohou řádní členové organizovat sekce na podporu cílů Společnosti. Sekce mohou být odborné a územní.
 • 8.3. Členové, kteří chtějí vytvořit sekci, předloží Radě ke schválení návrh obsahového zaměření a organizačních zásad.
 • 8.4. Sekce Společnosti může být rozpuštěna rozhodnutím Rady.
 • 8.5. Stálé a ad hoc sekce ustanovuje prezident po konzultaci s viceprezidentem a po schválení v Radě. Stálé sekce a libovolné ostatní sekce spravují své záležitosti podle pravidel, které k tomuto účelu může přijmout Rada.

Článek IX. – Hospodaření Společnosti

 • 9.1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 • 9.2. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění a sponzorské dary.
 • 9.3. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku II.
 • 9.4. Správní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8 následujícího roku. Správní rok je pro účely kontroly hospodaření účetním obdobím pro interní potřeby spolku. Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.
 • 9.5. Pokladník vypracuje na konci správního roku přehled o příjmech a výdajích Společnosti za správní rok. Tato zpráva je součástí zápisu z členské schůze Společnosti.
 • 9.6. Rada provádí kontrolu hospodaření vždy po skončení správního roku.

Článek X. – Změna stanov

 • 10.1. Změny stanov lze provést pouze za podmínek dle tohoto článku, přičemž:
  • a. změnu Stanov může navrhnout Rada, nebo
  • b. petice adresovaná Prezidentovi podepsaná alespoň 10 členy Společnosti.
 • 10.2. Tajemník rozešle kopie navržené změny alespoň 5 dní předem poštou (prostřednictvím držitele poštovní licence) nebo elektronicky (elektronickou poštou) na e-maily všem řádným členům Společnosti a vytvoří prostor pro diskusi na členské schůzi, na jejímž pořadu jednání má být změna stanov. Navrhované znění změny stanov může být v diskusi členskou schůzí pozměněno. Neobdrží-li některý z řádných členů předem navrhované znění stanov, není to důvodem pro neplatnost usnesení Členské schůze o přijetí změny stanov.
 • 10.3. Na pozvánce na členskou schůzi musí být uvedeno, že na programu jednání bude změna stanov.
 • 10.4. K přijetí navržené změny stanov je požadován souhlas nejméně dvou třetin hlasujících členů. Sčítání vykonají skrutátoři jmenovaní Prezidentem. Výsledek hlasování oznámí Tajemník všem členům. V případě schválení se změna stává platnou k předem stanovenému datu.

Článek XI. – Přechodná a závěrečná ustanovení

 • 11.1. Přijetím těchto stanov na členské schůzi zanikají dosavadní funkce všech volených orgánů spolku nebo funkcionářů spolku, přičemž na členské schůzi, která rozhoduje o přijetí těchto stanov, jsou zvoleni nebo jmenováni členové do orgánů spolku dle těchto stanov.
 • 11.2. Spolek zaniká:
  • a. dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze spolku,
  • b. sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku,
  • c. pravomocným rozhodnutím státních orgánů.
 • 11.3. Po zániku spolku budou veškeré finanční prostředky použity na úhradu pohledávek spolku a dále v případě přebytku aktiv, Rada rozhodne o využití finančních prostředků v souladu s účelem spolku.
 • 11.4. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).
 • 11.5. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.

Tyto stanovy byly přijaty na členské schůzi dne 13. 9. 2017.

 

Správce stránekÚvod | Aktuality | Rada